top of page

Suomen Nuorisopurjehtijat Ry, säännöt 

1 §

Yhdistyksen nimi on SUOMEN NUORISOPURJEHTIJAT ry, ruotsiksi käännettynä FINLANDS UNGDOMSSEGLARE rf, ja sen kotipaikka on Turku.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa nuorisopurjehdustoimintaa

          edistämällä nuorisopurjehduksilla olleiden nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta,

          osallistumalla nuorisopurjehdustoiminnan organisointiin,

          edesauttamalla toimia käytettävissä olevan purjealuskaluston edelleen kehittämiseksi,

          sekä tiedottamalla Purjelaivasäätiön ja vastaavien ulkomaalaisten järjestöjen toiminnasta.

 

3 §

 

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittää jäsenilleen muistoesineitä ja asusteita. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 

4 §

 

Jäsenistö koostuu varsinaisista jäsenistä ja tukijäsenistä. Lisäksi yhdistys voi nimetä kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 14-29–vuotias nuori. Tukijäseneksi voidaan hyväksyä yli 29-vuotias henkilö. Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen toimesta tai yhdistyksen jäsenen aloitteesta nimetä henkilö, joka on toiminut mukana yhdistyksessä sekä positiivisesti vaikuttanut sen toimintaan ja kehittymiseen. Kunniajäsenet on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

 

5 §

 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai toiminut sen tarkoitusperien vastaisesti. Jäsen, joka itse haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä suullisesti tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

 

6 §

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään viisi tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä tiettyä tarkoitusta varten koolle kutsumista hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokouskutsut ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille kirjallisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen jäsenlehdessä tai muussa yhdistyksen kokouksen määräämässä lehdessä. Vuosi- ja kevätkokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 ja muusta kokouksesta vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta.

 

7 §

 

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Milloin vähintään viisi läsnä olevaa jäsentä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin. Jäsenet saavat lähettää kokoukseen asianmukaisesti valtuutetun äänivaltaisen edustajan ottaen huomioon, että valtuutettu voi kokouksessa edustaa enintään 10 jäsentä.

 

8 §

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa

          tarkastetaan annetut valtakirjat,

          valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

          todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

          valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet

          erovuorossa olevien tilalle sekä valitaan hallituksen varajäsenet ja päätetään näiden

          kutsumisjärjestys,

          valitaan tilintarkastaja ja tälle varamies,

          päätetään tulevan tilikauden toimintasuunnitelman vahvistamisesta,

          hyväksytään talousarvio tulevalle tilikaudelle,

          päätetään jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle ja

          käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten aloitteet.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa

          tarkastetaan annetut valtakirjat,

          valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

          todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

          käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä toimintakaudelta,

          esitetään tilintarkastuskertomus,

          päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta

          ja käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten aloitteet.

 

Aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosi- ja kevätkokousta.

 

9 §

 

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Lisäksi tulee valita yksi-kolme (1-3) varajäsentä vuosikokouksen päätöksen mukaan. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä ja puheenjohtajana voi toimia vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ovat erovuorossa. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Jos hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy eroamisen, erottamisen, kuoleman tai kelpoisuuden menettämisen vuoksi ennen toimikauden päättymistä, on heidän tilalleen valittavan jäsenen toimikausi jäljellä olleen toimikauden mittainen.

 

Varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Varajäsen osallistuu äänivaltaisena hallituksen kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen taikka siinä tapauksessa, että varsinaisen jäsenen jäsenyys on päättynyt ennen toimikauden päättymistä eikä yhdistyksen kokous ole valinnut uutta jäsentä. Varajäsenten kutsumisjärjestys määräytyy varajäsenet valinneen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.

 

Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen ja hallituksen muiden jäsenten sekä varajäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä.

 

10 §

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan 7 § mainitulla tavalla.

 

11 §

 

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja tulee sen tässä tarkoituksessa mm.

          toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta,

          edustaa yhdistystä kansainvälinen yhteistoiminta mukaan lukien,

          kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

          panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,

          hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistumisesta,

          huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta,

          huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen laatimisesta sekä

          hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä jäsenluetteloa.

 

12 §

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

13 §

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin taikka kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä. Nimenkirjoittajien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä.

 

14 §

 

Päätöksiin, jotka koskevat näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista vaaditaan vähintään 2/3 kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Toisen kokouksista tulee olla yhdistyksen vuosi- tai kevätkokous.

 

15 §

 

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, siirretään sen jäljelle jääneet varat Purjelaivasäätiölle tai käytettäväksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrätyllä tavalla yhdistyksen aatteellista tarkoitusta vastaavaan toimintaan.

bottom of page